تاریخچه ی اولین جوراب وارد شده به ایران

ناصرالدین شاه از سفر بازمی‌گردد، مثل همیشه با چمدانی پر از سوغات فرنگی. اما این بار یک سوغات عجیب و غریب‌تر دارد خاص سوگلی‌هایش. ناصرال...

ادامه مطالعه