اولین ماشین جوراب بافی چه زمانی وارد ایران شد؟

اولین ماشین کشبافی سال ۱۵۸۹ در انگلستان ساخته شد. نکته جالب توجه این است که سازنده آن یک کشیش انگلیسی، به نام ویلیام لی بود. از ساخت او...

ادامه مطالعه

تاریخچه ی اولین جوراب وارد شده به ایران

ناصرالدین شاه از سفر بازمی‌گردد، مثل همیشه با چمدانی پر از سوغات فرنگی. اما این بار یک سوغات عجیب و غریب‌تر دارد خاص سوگلی‌هایش. ناصرال...

ادامه مطالعه